Wednesday, July 18, 2007

Pembahagian Hukum Wajib Pada Ilmu Tajwid

Hukum wajib pada ilmu tajwid itu ada dua bahagian :

Pertama : Wajib Syar'ie (واجب شرعي) , iaitu apa yang dita'rifkan oleh ulama usul fiqh sebagai "sesuatu yang apabila dilakukan oleh orang yang mukallaf akan diberi pahala, dan jika meninggalkannya mendapat dosa".

Yang dikehendaki di sini ialah memelihara jauharah kalimah-kalimah Al-Quran dan huruf-hurufnya yang menjadi bina' kalimah, dan memelihara harakat huruf, tanda mati, sabdu, mad dan sebagainya yang mana perkara tersebut apabila ditinggalkan maka jadilah satu kesalahan yang besar, atau pun boleh mengubah makna kalimah tersabut.

Kedua : Wajib Sina'ie (واجب صناعي) , iaitu apabila dilakukan sesuatu perkara itu mendapat pujian dan jika meninggalkannya mendapat celaan dari ulama' tajwid.

Yang dikehendaki di sini ialah seperti membaca izhar pada hukum yang izhar, dengan ikhfa' pada hukum yang ikhfa', dengan idgham pada yang idgham, dan sebagainya. Inilah pendapat ulama' yang muta'akhirin dari kalangan ahli ada'. Antara mereka itu seperti Syeikh Mula Ali Al-Qari di dalam syarah Muqaddimah Al-Jazariyah.

Adapun ulama' yang terdahulu, mereka berpegang pada pendapat yang pertama sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Maka mereka berpendapat bahawa memelihara setiap hukum bacaan Al-Quran (Tajwid) itu adalah wajib syar'ie yang mana jika dilakukannya akan diberi pahala, dan sebaliknya.

No comments: